Idee met lef? Overtuig ons!

Criteria

SIDN fonds onderscheidt verschillende type projecten, waarvoor verschillende criteria gelden:

Criteria Pioniers- en Potentials projecten
Criteria Wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Criteria Poniers- en Potentials projecten

Om in aanmerking te komen voor financiering voor een Pioniers of Potentials project, gelden onderstaande criteria.


Algemene criteria (voor zowel Pioiniers- als Potentials projecten):

 • Het project heeft de potentie op langere termijn impact te hebben op de missie en doelstellingen van het fonds
 • Het project is gericht op het algemeen belang; Hieronder verstaan wij dat het project maatschappelijke meerwaarde heeft. Het project is daarmee NIET gericht op een enkel bedrijf of een persoon, maar heeft een bredere maatschappelijke betekenis en impact. Daarmee hangt samen dat de resultaten van projecten open toegankelijk zijn en dat kennis en ervaringen vanzelfsprekend worden gedeeld.
 • De beschrijving van het idee/project is van hoge kwaliteit. Dit beoordelen we aan de hand van de probleemschets en de onderbouwing van de oplossing die bedacht is.
 • Het project is innovatief. Het betreft toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, ontwikkeling van een nieuw idee of toepassing van nieuwe digitale technologie; In de aanvraag wordt de mate van innovatie goed onderbouwd. 
 • Bij voorkeur is het initiatief nieuw. We vragen je daarom aan te geven hoe lang je al met het project bezig bent en of er al eerder subsidie of andere financiering is ontvangen voor het project.
 • De resultaten van het project, alsmede de kennis die wordt opgedaan, worden open gedeeld. Dit blijkt uit het projectvoorstel.
 • Het project voldoet aan een duidelijke en onderbouwde behoefte.
 • Aanvragers beschikken over aantoonbare capaciteit en expertise om het project tot een succes te maken; benodigde expertise is zoveel mogelijk in het team aanwezig.
 • Het geldt als een pluspunt wanneer wordt samengewerkt met belangrijke spelers in de Nederlandse internet sector, zoals registrars, hosters, internetproviders, etc.
 • Het project heeft in eerste instantie impact in Nederland.

Aanvullende criteria Pioniers projecten:

 • Het project sluit aan bij de doelstellingen van het fonds. 
 • Het project is binnen een jaar na startdatum afgerond.
 • Het project heeft potentie om uit te groeien tot een bruikbaar product of dienst.

Aanvullende criteria Potentials projecten:

 • De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (of rechtspersoon in oprichting, mits de oprichting definitief is op het moment van toekennen). Een rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting, vereniging, cooperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap of een besloten vennootschap.
 • Het project is resultaatgericht. In de projectaanpak wordt helder hoe de aanvrager de behoefte aan en de vraag naar het project heeft onderzocht bij de doelgroep. In geval van een startup kan in dat licht ook een beschrijving van het Minimum Viable Product (MVP) worden meegestuurd.
 • Het project wordt (economisch) duurzaam ontwikkeld. Het streven is dat de resultaten van het project op de langere termijn toegankelijk worden en blijven voor de doelgroep.
 • De projectaanvrager beschikt over een kwalitatief goed netwerk.
 • Een goede financieringsmix strekt tot aanbeveling, maar is geen voorwaarde. Bij voorkeur weet de aanvrager meerdere financiers aan zich te binden en/of leveren de partners in het project een (financiële) bijdrage.

Wat SIDN fonds niet ondersteunt:

 • Het ontwikkelen of verbeteren van websites, zonder dat sprake is van substantiële innovatie van diensten, functies of processen die verband houden met de doelstellingen van het fonds.
 • Projecten met impact op een enkel bedrijf of persoon, pure B2B voorstellen, productontwikkeling ten gunste van een enkel bedrijf.
 • Projecten waarin innovatieve technologie wordt ingezet zonder duidelijke maatschappelijke probleemstelling of aantoonbare behoefte bij een duidelijk beschreven doelgroep, ofwel ‘technologie op zoek naar een probleem’.
 • Projecten waarvan de resultaten en kennis niet actief en pro-actief worden gedeeld.
 • Sponsoring of evenementen.
 • Projecten met een religieus of partijpolitiek doel.
 • Structurele organisatiekosten, exploitatielasten en salariskosten, die niet toe te schrijven zijn aan het project.

Klik hier voor algemene voorwaarden bij toekenning.
Naar de aanvraagpagina.

Criteria wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Om in aanmerking te komen voor financiering zijn onderstaande criteria van toepassing.

Algemene criteria:

 • Wetenschappelijke kwaliteit en relevantie, daarbij aansluitend bij de doelstellingen van het fonds.  
 • Maatschappelijke relevantie en kennisbenutting in de context van de doelstellingen van het fonds. 
 • Originaliteit en vernieuwend karakter van het onderzoek.
 • Haalbaarheid en kwaliteit van het plan.
 • Kwaliteit van het team en de onderzoekers.
 • Multidisciplinaire benadering. Het fonds verwacht veel van samenwerking tussen alfa, bèta en gammaonderzoekers. Multidisciplinariteit van het aanvraagteam is dan ook een vereiste.
 • Bij de beoordeling wordt gekeken naar de wijze waarop de valorisatie worden vormgegeven (zoals samenwerking met maatschappelijke of private partners, kennisdeling, toegankelijk en bruikbaar maken van resultaten).

Aanvrager, type onderzoek & kosten:

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door (een team van) onderzoekers, waarvan de hoofdaanvrager een ervaren en gepromoveerde onderzoeker is die werkzaam is bij een kennisinstelling (universiteit of HBO-instelling) gedurende de looptijd van het onderzoek. De hoofdaanvrager is eindverantwoordelijk voor het project. De instelling waaraan hij verbonden is, treedt op als formeel aanvrager. In het geval van een promotie-onderzoek dient er minimaal een hoogleraar als promotor aan het project verbonden te zijn.
 • Er kan financiering (tot een maximum van €200.000,- voor aio’s of postdocs) worden aangevraagd voor:
  • Promotie-onderzoek met een looptijd van 4 jaar (of maximaal 5 jaar bij een aanstelling van 0,8 FTE).
  • Postdoc-onderzoek met een looptijd van 2 tot maximaal 3 jaar.
  • Een bijdrage aan de kosten van onderzoek dat wordt uitgevoerd door een hoogleraar of universitair (hoofd)docent, waarbij een deel van de personeelskosten (te gebruiken om onderzoekstijd te ‘kopen’) en/of kosten van het onderzoek zelf (denk aan survey kosten) kan worden aangevraagd.
  • Een bijdrage aan de kosten van onderzoek dat wordt uitgevoerd door een externe promovendus. Hiermee doelen we op onderzoekers die niet d.m.v. een arbeidscontract verbonden zijn aan een kennisinstelling, maar wel wetenschappelijk onderzoek doen. Bijvoorbeeld personen die bij een bedrijf of maatschappelijke instelling werkzaam zijn en naast hun baan in eigen tijd aan een promotie werken. Voorwaarden voor een bijdrage aan deze categorie onderzoekers zijn matched funding en dat onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar plaatsvindt.
 • Binnen het aangevraagde budget kunnen uitsluitend de volgende kosten worden gefinancierd:
  • Personele kosten in geval van aio of postdoc
  • Onderzoekskosten en valorisatiekosten
  • Matching door de valorisatiepartner verhoogt de kansen op honorering. Bij externe promovendi is matched funding een voorwaarde.

Klik hier voor algemene voorwaarden bij toekenning.
Naar de aanvraagpagina.