Jaarthema 2018: Responsible AI

icon-0.png

Responsible AI niet inzetten voor de grote thema's van onze tijd, dat is echt doodzonde

Interview met Catelijne Muller / Alliantie voor AI NederlandResponsible AI / augustus 2018 In het kader van ons jaarthema zijn we op zoek naar projecten op het gebied van Responsible AI. Wat is de rol van AI in ons leven en welke invloed hebben we hier op? Wat betekent AI voor de verhouding tussen mens en technologie? Projecten die hierop inspelen nodigen we van harte uit een aanvraag in te dienen (deadline 17 september 2018, 13.00 uur)!

‘Alliantie voor AI Nederland’ is een van de ondersteunde projecten uit call 1 van 2018. Projectleider Catelijne Muller is expert op het gebied van AI en maatschappij. Ze is founder van ALLAI Nederland (Alliantie voor AI) en adviseert de EU als lid van de EU High Level Expert Group on AI en voorzitter van de EESC Thematic Study Group on AI. We stelden haar een aantal vragen over het project.

Wat is de Alliantie voor AI Nederland?

De recente snelle ontwikkelingen van AI, onder meer door de toename in computerkracht,  beschikbare data en ontwikkelingen op het gebied van machine learning en deep learning, houden grote beloften in zich voor onze maatschappij. Maar, zoals met iedere potentieel disruptieve innovatie, brengt AI ook maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Denk aan elementen als veiligheid, privacy, ethiek, transparantie, de impact op werk en onderwijs, wet- en regelgeving, etc. Om de techniek goed in de samenleving te laten landen en alle voordelen eruit te halen, moeten we deze uitdagingen nu al adresseren. En omdat AI impact zal hebben op vrijwel onze gehele samenleving, is een gezamenlijke benadering daarbij cruciaal.

ALLAI Nederland is de eerste nationale alliantie in Europa die een platform biedt voor een maatschappijbrede discussie over artificiële intelligentie (AI). Een plek voor open en kritische reflectie, voor bewustwording, voor samenwerking en kennisdeling.

Wat is jouw motivatie geweest om dit voorstel in te dienen bij SIDN fonds?

De missie en visie van ALLAI Nederland sluit volledig aan op het jaarthema van SIDN fonds: Responsible AI. Responsible AI vereist dat de ontwikkelingen rondom AI zowel vanuit technisch, maar ook specifiek vanuit sociaal-economisch, maatschappelijk, juridisch en ethisch perspectief worden bezien.

Dit is alleen mogelijke in een breed en open debat, waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn. ALLAI biedt een platform  aan alle maatschappelijke spelers, zodat zij kunnen samenwerken aan Responsible AI: beleidsmakers, industrie, sociale partners, consumenten, NGO's, onderwijs- en zorginstellingen en academici uit verschillende disciplines. ALLAI wil deze samenwerking faciliteren en aanjagen.

Welke bijdrage hoop je dat de Alliantie levert aan deze discussie?

ALLAI wil allereerst bijdragen aan een geïnformeerde en gebalanceerde discussie over AI. Wat zijn de kansen en mogelijkheden? Met welke risico's en uitdagingen hebben we te maken? Wat kan het en wat kan het (nog) niet? Maar belangrijker: wat willen we dat het kan en doet?

Daarnaast wil ALLAI bijdragen aan mogelijke oplossingen voor de risico's en uitdagingen van AI maar ook aan AI toepassingen die juist ten goede komen aan de maatschappij. Uiteindelijk wil ik met de Alliantie bereiken dat Responsible AI- AI die op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld, ingezet en gebruikt, met respect voor onze veiligheid, onze vrijheid, onze rechten en waarden, onze sociaal-maatschappelijke structuur, onze democratie en menselijke autonomie- de standaard wordt in Nederland en daarbuiten.

Welke vragen of welke vraagstukken hoop je dat andere projecten nog gaan adresseren?

Ik hoop dat andere projecten zich zullen richten op AI toepassingen die ten goede komen aan de maatschappij. Die bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het oplossen van klimaatverandering, armoede of voedselverspilling. Misschien niet zo sexy, maar een technologie die zoveel beloftes in zich draagt niet inzetten voor de grote thema's van onze tijd, dat is echt doodzonde.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.