Wij stimuleren projecten met een maatschappelijke impact.

icon-0.png

ANBI info SIDN fonds

SIDN fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vind je een overzicht van de relevante ANBI-gegevens.

Algemeen

Officiële naam: Stichting SIDN Fonds KvK Nummer: Arnhem 60 63 82 57 RSIN Nummer: 853994134 Bezoekadres: Meander 501, 6825 MD Arnhem Postadres: Postbus 3036, 6802 DA Arnhem

Doelstellingen

Stichting SIDN Fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het belangrijkste doel is een bijdrage te leveren aan de vergroting van de waarde van het internet voor de maatschappij. Internet biedt volop kansen en mogelijkheden, maar tegelijkertijd staat het internet zoals wij dat kennen –open, vrij en betrouwbaar- steeds meer onder druk. SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten, waarbij het algemeen belang voorop staat en die bijdragen aan onze doelstellingen (versterking van het internet, empowerment van de gebruiker, tech for good). Lees meer over onze doelstellingen. De statutaire doelstellingen zijn als volgt beschreven: Stichting SIDN Fonds heeft ten doel de verhoging van de welvaart en het welzijn in Nederland door bij te dragen aan de vergroting van de waarde van het internet voor de Nederlandse maatschappij en economie. Deze bijdrage wordt vormgegeven door het stimuleren van innovatie, onderwijs, onderzoek, het verhogen van de veiligheid en vertrouwen, het verbreden van toepassingen en het vergroten van zinvol gebruik van het internet in Nederland. SIDN fonds beoogt hiermee bij te dragen aan het realiseren van de visie: “Een wereldomvattend internet dat open en toegankelijk is voor allen en een afspiegeling is van de diversiteit in culturen, talen en geschriften. Waar vrijheid van meningsuiting, recht van publicatie en de vrije toegang tot informatie de norm zijn en de verantwoordelijke gebruiker zich met recht veilig voelt.”

Hoofdlijnen Beleidsplan

Stichting SIDN Fonds heeft geen winstoogmerk. Het beleid van stichting SIDN Fonds is gericht op het verwezenlijken van de hierboven genoemde doelstellingen. In hoofdlijnen wordt dat als volgt aangepakt:

  • Financieren: De kernactiviteit van het fonds ligt in het ter beschikking stellen van financiële bijdragen aan projecten die uitgevoerd worden door derden en bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van SIDN fonds.

  • Samenwerking & Kennisnetwerk: Daarnaast wil het fonds zijn doelstellingen realiseren door samenwerking tussen projecten en organisaties die duidelijke raakvlakken hebben met de doelstellingen van het fonds pro-actief aan elkaar te koppelen en te ondersteunen, en een kennisnetwerk te ontwikkelen, waarin ondersteunde projecten kennis en resultaten met elkaar delen en waaraan expertise wordt gekoppeld die de projecten (verder) helpt.

  • Wetenschap: Ook wil het fonds wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat bijdraagt aan de doelstellingen door jaarlijks een financiële bijdrage ter beschikking te stellen aan een onderzoeker aan een van de Nederlandse universiteiten. Daarnaast is het fonds een van de initiatiefnemers van de jaarlijkse Internet Scriptieprijzen.

Het beleid wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van SIDN fonds:

  • Twee aanvraagrondes per jaar, overzicht door SIDN fonds ondersteunde projecten

  • Ondersteunen en stimuleren van samenwerking op urgente thema’s middels Samenwerkingsprojecten

  • Jaarlijkse SIDN fonds prijs voor de beste internetscriptie op het gebied van Internet & Maatschappij als onderdeel van de Internet Scriptieprijzen

  • Organiseren van kennisdeling via bijeenkomsten voor ondersteunde projecten en andere relevante organisaties.

Klik hier voor het SIDN fonds nieuwsoverzicht voor een actueel overzicht van de activiteiten.  Of bekijk de activiteiten per jaar: Jaarverslag 2018 / Jaarverslag 2017 / Jaarverslag 2016 / Jaarverslag 2015. In 2017 is tevens de evaluatie van 3 jaar SIDN fonds gepubliceerd.

Bestuursverslag

Bestuursverslag 2018 Bestuursverslag 2017 Bestuursverslag 2016 Bestuursverslag 2015

Bestuur

Het bestuur van Stichting SIDN Fonds bestaat uit vijf personen. Het bestuur is het hoogste orgaan binnen het fonds en stelt het beleid vast. Klik hier voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur.

Beloning

Het beloningsbeleid van Stichting SIDN Fonds is er op gericht zijn personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij zijn status als algemeen nut beogende instelling. Bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een onkostenvergoeding en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor zover leden van het bestuur niet-beleidsbepalende werkzaamheden uitvoeren, zoals representatieve werkzaamheden voor SIDN fonds, kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid ten aanzien van de directie is conform de WNT, wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector. Het beloningsbeleid ten aanzien van het personeel is vastgelegd in het personeelsreglement van SIDN, dat ook voor medewerkers van Stichting SIDN Fonds geldt. 

Financiële verantwoording

Samengevatte balans en staat van baten en lasten 2018 Samengevatte controleverklaring 2018 Samengevatte balans en staat van baten en lasten 2017 & samengevatte controleverklaring 2017 Samengevatte balans en staat van baten en lasten 2016 & samengevatte controleverklaring 2016 Samengevatte balans en staat van baten en lasten 2015 & samengevatte controleverklaring 2015

 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.