Een sterk internet voor iedereen

icon-0.png

SIDN fonds in 2017

SIDN fonds ondersteunt sinds 2015 innovatieve internetprojecten met lef en maatschappelijke meerwaarde. In 2017 is hier weer een mooie lichting aan toegevoegd, waarmee de teller eind 2017 op een totaal van bijna 150 projecten staat. Na drie jaar zijn we op een punt aanbeland waar resultaten van projecten echt zichtbaar worden en het maatschappelijk belang van die projecten steeds meer wordt erkend. Tevens hèt moment om eens stil te staan bij wat het fonds heeft bereikt bereikt. Samen met projecten en stakeholders is de eerste drie jaar dan ook uitgebreid geëvalueerd.

“SIDN fonds steunt projecten die het verschil kunnen maken en niet altijd vanzelfsprekend  financiering kunnen vinden. Door in een vroeg stadium ondersteuning te bieden, hebben we een nuttige bijdrage geleverd aan de start van projecten, die op hun beurt bijdragen aan een sterker internet voor onze maatschappij.”

Valerie Frissen, directeur SIDN fonds

jaarverslag2017 1

Nieuw: themacalls & wetenschappelijk onderzoek

Zoals gebruikelijk waren er in 2017 twee aanvraagrondes voor innovatieve internetprojecten. Nieuw was de thematische focus als aanvulling op deze open calls: Blockchain for Good (call 1) en Privacy EN Veiligheid (call 2). Hiermee vragen we extra aandacht voor onderwerpen die aansluiten op het actuele maatschappelijk debat over internet en in het  bijzonder op ontwikkelingen waarvan een grote impact wordt verwacht. Daarnaast zijn in 2017 de eerste wetenschappelijke onderzoeksprojecten gehonoreerd.

 • Blockchain for Good: hype of revolutie? Van blockchaintechnologie wordt veel verwacht, met name op het gebied van eerlijke en duurzame initiatieven voor een betere wereld. Volgens velen is blockchain een veelbelovende, disruptieve en revolutionaire technologie, maar tegelijkertijd ontbreekt het nog aan goede use cases. Met Blockchain for Good als onderdeel van de voorjaarscall van 2017 wil SIDN fonds de hype rondom blockchain doorbreken en een onderbouwde bijdrage leveren aan discussie en onderzoek naar de maatschappelijke potentie van blockchain.

 • Privacy EN veiligheid: call to action voor developers In onze digitale samenleving zijn privacy en veiligheid belangrijke en urgente waarden, die beide onder druk staan. Het één lijkt het ander vaak uit te sluiten en partijen houden zich in de praktijk veelal bezig met oplossingen op een van beide gebieden. Door de combinatie van privacy en veiligheid onder de aandacht te brengen, wil SIDN fonds aanvragers stimuleren met concrete oplossingen te komen, waarbij privacy en veiligheid elkaar juist versterken.

Record aantal projecten

SIDN fonds ondersteunt projecten met maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan de doelstellingen van fonds: versterking van het internet, empowerment van de gebruiker en Tech for Good.

Uit alle ingediende aanvragen van 2017, hebben 61 projecten een financiële bijdrage van SIDN fonds ontvangen, waarvan iets meer dan de helft (32 projecten) onder de eerste twee doelstellingen (sterker internet en sterkere gebruikers) valt en iets minder dan de helft (29 projecten) binnen de doelstelling Tech for Good. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een sterke stijging in het totaal aantal toegekende projecten, een resultaat van de succesvolle themacall Blockchain for Good.

SIDN fonds maakt onderscheid tussen Pioniers- en Potentials projecten, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Pioniers projecten zijn gericht op de uitwerking van een goed idee (bijdrage van maximaal 10.000 euro). Bij Potentials projecten gaat het om de doorontwikkeling of opschaling van een bewezen concept (bijdrage van maximaal 75.000 euro). In 2017 zijn er 29 Pioniers projecten en 28 Potentials projecten toegekend. Daarnaast zijn er 3 wetenschappelijke onderzoeksprojecten en 1 samenwerkingsproject gehonoreerd.

jaarverslag2017 2

Welke projecten zijn in 2017 toegekend? Hieronder een overzicht per doelstelling.

Doelstelling 1: Versterking van het internet

De 18 ondersteunde projecten binnen deze doelstelling houden zich bezig met security (bijvoorbeeld door nieuwe technologie te ontwikkelen of bestaande technologie te verbeteren), open data & open content (denk aan open netwerken, open source software, open data, open informatie en verbeteren van toegang tot kennis/informatie) en internetvrijheid en privacy (zoals oplossingen die digitale grondrechten beschermen en bevorderen).

Open call:

Wetenschappelijk onderzoek:

Blockchain for Good:

Doelstelling 2: Empowerment van de gebruiker

De 14 gehonoreerde projecten onder deze doelstelling bestaan uit twee type projecten: Projecten die de bewustwording over het internet vergroten en projecten die internetgebruikers uitrusten met de kernvaardigheden om zich vrij en veilig op internet te kunnen bewegen.

Open call:

 • My Data Done Right / Tool waarmee internetgebruikers hun privacyrechten kunnen uitoefenen en de omgang van de nieuwe privacywetgeving door organisaties in kaart wordt gebracht.

 • Connecting (with) IRMA / Privacyvriendelijke authenticatieapp waarmee op allerlei webdiensten ingelogd kan worden zonder overbodige informatie prijs te geven.

 • Privacy Designer / Doorontwikkeling van privacy by design framework naar een webapplicatie met toegankelijke informatie en checklists.

 • Creative Tech Academy / Verbinding van digitale technische ontwikkelingen met (VO) onderwijspraktijk. Inspirerende workshops voor studenten en community voor docenten.

 • SkillsDojo / Doorontwikkeling van het online educatie platform SkillsDojo, waarmee kinderen van 6 t/m 12 jaar aan de hand van missies de skills van de toekomst ontdekken.

 • Cyberwerkplaats / Initiatief om jonge talenten (van 15-25 jaar) op te leiden binnen het cyber security domein.

 • Integratie programmeeronderwijs in taal en rekenen / Ontwikkeling van programmeeropdrachten die aansluiten bij bestaande leerdoelen binnen taal- en rekenonderwijs.

 • Wij hebben niks te verbergen, toch? / Les in de klas en virtueel werkstuk over online privacy en veiligheid voor groep 8 (Pionier).

 • Burst Your Bubble / Ontwikkeling van een proof of concept om bewustwijn over de Filter Bubbel op internet te vergroten (Pionier).

 • Hack Stevie (Stray) / Cybersecurity game waarmee kinderen weerbaarder worden gemaakt tegen cybercriminaliteit (Pionier).

 • Bank of Online Humanity / Vergroting van de bewustwording over big data via een online platform game waarin je digitale informatie kunt verhandelen (Pionier).

Blockchain for Good:

 • Blockchain Privacy Register / Open standaard waarmee het opstellen en delen van privacy registers makkelijker wordt voor start-ups en kleinere organisaties.

 • IAM4Kids / Proof of concept waarmee aan de hand van blockchain technologie ook kinderen van een digitale identiteit kunnen worden voorzien.

jaarverslag2017 3

Doelstelling 3: Tech for good

De 29 projecten die zijn toegekend onder de Tech for Good doelstelling zijn zeer uiteenlopend. De projecten variërend van oplossingen voor de zorg tot verbetering van de journalistiek en projecten gericht op milieu/duurzaamheid. Binnen deze doelstelling zijn vergeleken met de andere twee doelstellingen de meeste Blockchain for Good projecten toegekend.

Open call:

Wetenschappelijk onderzoek:

Blockchain for Good:

 • IBT Music / Blockchain applicatie voor een eerlijker royalty system voor artiesten.

 • Bloqhouse / Mogelijkheid om in een deel vastgoed te investeren, waardoor dit toegankelijk wordt voor iedereen.

 • Blockchain for Food / Inzet van blockchain technologie voor een eerlijke, transparante voedselketen.

 • Be a social landlord / Mogelijkheid om via crowdownership te investeren in woonruimte voor nieuwe Nederlanders

 • Make Media Great Again / Prototype waarmee via blockchain technologie zowel burgers als journalisten online nieuws kunnen verifiëren (Pionier).

 • Blockchain als Factchecker / Pilot rondom Utrechts nieuws, waarbij de blockchain wordt ingezet om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen en informative te beoordelen (Pionier).

 • Labchain / Digitaal verbinden van ziekenhuislaboratoria, waardoor patiëntinformatie op een veilige manier van lab naar lab gaat (Pionier).

 • Fairbike - blueprint voor een eerlijke fietsdeelservice / Experimenteel onderzoek naar alternatief deeleconomie model met oog voor privacy en lokale ondernemers (Pionier).

 • BlockChange / Mogelijkheid om kennis-, competentieniveau en talenten van leerlingen op te slaan in de blockchain, waardoor een breed persoonlijk profiel ontstaat (Pionier).

 • Een eerlijk en sociaal deelplatform voor kleine ondernemers / Deelplatform naar coöperatief model, waarbij ondernemers inspraak hebben en meedelen in de winsten (Pionier).

jaarverslag2017 4

Stimuleren van kennisdeling

Om de impact van de projecten te helpen vergroten biedt SIDN fonds meer dan alleen financiering., Met de ondersteunde projecten bouwen we ook aan een kennisnetwerk om kennisuitwisseling en –deling te bevorderen. Dit doen we door middel van bijeenkomsten en een online platform. In 2017 organiseerde SIDN fonds vijf bijeenkomsten voor projecten: 2 startbijeenkomsten (gezamenlijke kick-off met alle projecten uit een call) en 3 kennissessies. In 2017 stonden de volgende kennissessies op het programma: Educatie & Empowerment, Verdienmodellen met impact en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast spelen de medewerkers van SIDN fonds een actieve intermediërende rol tussen projecten onderling of tussen projecten en relevante externe partijen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het leggen van contacten met relevante marktpartijen of andere financiers. Ook heeft het fonds zich met verschillende projecten gepresenteerd op allerlei externe evenementen en bijeenkomsten, waaronder het ECP Jaarcongres, Dag van de Domeinnaam, Dcypher en SIDN Connect. Met dit alles vergroten de initiatiefnemers hun netwerk, kunnen ze van elkaar leren en bouwt het fonds aan zijn bekendheid. De SIDN fonds bijeenkomsten fungeren hierbij als eerste stap naar verdere kennisuitwisseling of (in sommige gevallen) concrete samenwerking. De projecten waarderen alle vormen van ondersteuning die zij vanuit het fonds krijgen zeer, zo bleek uit het tevredenheidsonderzoek dat in 2017 is uitgevoerd.

Een goed gevulde prijzenkast

Zeer opvallend in 2017 is het grote aantal projecten dat genomineerd is geweest voor prijzen/awards of dat werd geselecteerd voor deelname aan een accelerator. Voorbeelden zijn de Soldaat van Oranje-prijs (HackYourFuture), Like to Share Award (De Creatieve Code), ISOC Award 2017 (Totem Open Health), World Summit Award en Dutch Fintech Award (Otly).

Bovendien is SIDN fonds een van de initiatiefnemers van de Internet Scriptieprijzen, die in 2017 voor de tweede keer werden uitgereikt. De SIDN fonds prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij ging naar Joris Krijger (Universiteit Leiden) voor zijn scriptie ‘Schaamteloos handelen. Een filosofische beschouwing over wat de bankencrisis van 2008 ons leert over schaamteloosheid in een virtuele wereld’. Naar aanleiding van deze prijs sprak Joris Krijgen op het ECP jaarcongres en inmiddels is er belangstelling om dit onderzoek vervolg te geven in de vorm van een promotieonderzoek. Een eervolle vermelding ging naar Arjen van de Heide (Universiteit Maastricht) voor zijn scriptie ‘Money Matters. Disentangling Materiality in the Social and Political Life of Bitcoin’. Met de Internet Scriptieprijzen willen de initiatiefnemers (Google, Brinkhof Advocaten, Greenhost en SIDN fonds) samen met de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen de belangstelling voor de betreffende onderzoeksgebieden vergroten, en in bredere zin het maatschappelijk en wetenschappelijk debat over de impact van internettechnologie bevorderen.

Communicatie

SIDN fonds maakt voor de externe communicatie voornamelijk gebruik van de website, social me-dia, e-mail nieuwsbrief en evenementen. Om de naamsbekendheid verder uit te breiden werd in 2017 gewerkt met een maandelijkse e-mail nieuwsbrief, waarin tevens updates van projecten worden meegenomen. Daarnaast is met de themacall Blockchain for Good actief een nieuwe doelgroep aangesproken, waardoor er ook binnen de gespecialiseerde blockchain community meer bekendheid voor het fonds is gegenereerd. Het aantal volgers op twitter is gestegen tot 1786 (bijna een verdubbeling t.o.v. het jaar ervoor). Het aantal geabonneerden op de e-mail nieuwsbrief groeide in 2017 naar 1091 leden. Bovendien was er regelmatig media-aandacht voor verschillende projecten, waaronder FutureNL (Expeditie micro:bit haalde zelfs het Jeugdjournaal), Cyber Security Health Check, Smell of DataBlockchain for Food en HackYourFuture.

jaarverslag2017 5

Evaluatie 3 jaar SIDN fonds

In 2017 heeft er - in lijn met de afspraken die bij de oprichting van het fonds zijn gemaakt- een evaluatie van de eerste drie jaar van het fonds plaatsgevonden. Belangrijkste vraag hierbij was of en hoe SIDN fonds erin slaagt zijn doelstellingen te verwezenlijken.

SIDN fonds kan met trots terug kan kijken op wat er is gerealiseerd: een groot aantal projecten laat indrukwekkende resultaten zien die ook in de buitenwereld niet onopgemerkt zijn gebleven. Daarmee hebben de ondersteunde projecten volop bijgedragen aan de doelstellingen van het fonds. Met name bij de Potentials projecten geldt dat er vaak een duidelijk effect op de doelstellingen te zien is, ook al zijn die effecten (nog) niet altijd hard meetbaar. We kunnen concluderen dat SIDN fonds een duidelijke behoefte vervult in een vroeg stadium van ontwikkeling, eerste implementatie en opschaling van goede ideeën. SIDN fonds heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een professionele organisatie en prominente speler. Er is een sterk en waardevol netwerk opgebouwd met zusterorganisaties, partners en experts. Ook draagt het fonds bij aan kennisdeling tussen projecten en binnen de internetcommunity in het algemeen. De evaluatie en de stakeholdersessie hebben veel waardevolle inzichten opgeleverd, waaruit SIDN fonds zijn lessen trekt voor de toekomst. De belangrijkste aandachtspunten betreffen hierbij de doorgroei van ondersteunde initiatieven naar duurzame projecten met impact. Bekijk ook de publicatie “Evaluatie 3 jaar SIDN fonds” voor meer informatie.

De evaluatie is uitgebreid besproken met een groot aantal stakeholders, de raad van advies en het bestuur van het fonds en de bestuurder van SIDN. In de vergadering van de Raad van Toezicht van SIDN van 23 maart 2018 is besloten om de financiering van SIDN fonds voor de komende jaren voort te zetten.

Ten slotte

Bij deze willen we alle betrokkenen, stakeholders, projecten en aanvragers hartelijk danken voor hun bijdrage. Samen werken we aan een sterk internet voor iedereen!

Meer weten over SIDN fonds in 2017? Bekijk het complete bestuursverslag en de samengevatte balans en staat van baten en lasten.

“Ik kijk als voorzitter van het bestuur terug op een productief jaar, waarin weer veel mooie projecten tot stand zijn gekomen. SIDN fonds heeft zich sinds zijn oprichting ontwikkeld tot een professionele organisatie met een uitstekend track record. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de bestuurder van SIDN heeft besloten om de financiering van het fonds ook in de komende jaren voort te zetten.”

Eddy Schuyer, voorzitter SIDN fonds

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.